ประวัติสำนักงานประกันสังคม

18 มีนาคม 2563

Serv.1  ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ( ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ, แรงงานต่างด้าว-แรงงานไทยทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรไทย ) ในระบบประกันสังคมได้รับการบริ การผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย  มี ความสะดวก  รวดเร็ว   และครบวงจร โดยสามารถใช้บริการได้ 24/7  ;  24  ชั่วโมง  ใน  7  วันต่อสัปดาห์  ผ่านช่องทางการให้บริการ  และเครือข่ายพันธมิ ตรการให้บริการที่เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน 

Serv.2  รูปแบบและช่องทางการให้บริการทั้งทางตรง  และทางอ้อมโดยผ่านเครื อข่ายพันธมิตรให้                        บริการ(ทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ  ภาคเอกชน  ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ) ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ  และขยายขอบข่ายการให้บริ การ ทั้งในเชิงปริมาณ    เชิงรูปแบบความหลากหลาย    เชิงพื้นที่(Physical-Logical  ,  ในประเทศ-ต่างประเทศ)    ภายใต้การสร้างความเป็นธรรมระหว่างกัน โดยการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการนําส่งการบริการตามที่สัญญา และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

           PR1. การพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์  โดยมุ่งพัฒนาเครื่องมื อในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของตน (Tool development)   ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้เกิดความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์  และเฝ้าดูแลติดตามผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ (Strong relationships &  Tracking customers )   หากแต่ยังสามารถสร้างสรรค์                   การสื่อ  และสารในหลากรูปแบบ/กิ จกรรม/ช่องทาง (Variety in Information  & Activity )ที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม   เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ  และการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Quick response)และ ล้ำหน้า