ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประวัติ

          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมระดับนักบริหารระดับต้น 

          กอง/สำนัก    สำนักงานเลขานุการกรม

          กรม/จังหวัด  สำนักงานประกันสังคม            

          กระทรวง      กระทรวงแรงงาน           

ประวัติการศึกษา    

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันเดือนปีที่สำเร็จ 15 พ.ย. 2531

• ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.)   คณะการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วันเดือนปีที่สำเร็จ 9 มิ.ย. 2542

ปฏิบัติราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบคือ (สายงานที่กำกับดูแล)

-สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ -กองคลัง -สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร -กองวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่งหน้าที่

          ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานประกันสังคม (CIO)          

" เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำสำนักงานประกันสังคม "

ติดต่อ

          สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักคือการบริหารงานกองทุนเงินทดแทนและการบริหารกองทุนประกันสังคม  ให้มีเสถียรภาพ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจสำคัญหลักที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงต้องยกระดับระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดำเนินการเป็นมาตรฐานสากล และบริการที่ทันสมัยเพื่อรองรับบริการ e – Self Service อย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์ (2559-2563)

          Digital SSO องค์กรที่มีการดำเนินการเป็นมาตรฐานสากล และบริการที่ทันสมัยเพื่อรองรับบริการ e – Self Service อย่างครบวงจร

พันธกิจ

          บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ปฏิทิน CIO

FILE PDF