การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 6/2563

28 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม มีเรื่องเพื่อพิจารณาการรักษาพยาบาล จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม