ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Covid-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

28 พฤษภาคม 2563

     ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Covid-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมพบปะผู้ประกันตน มาตรา 33 ตอบข้อซักถามในประเด็นการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ติดปัญหายังไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบและรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว และห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม              

     ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ตั้งอยู่ที่ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการในวันราชการและเวลาทำการตั้งแต่ 08.00-18.00 น. โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยและประสานงานให้มีการได้รับสิทธิประโยชน์ รับอุทธรณ์เรื่องการรับเงินกรณีว่างงาน ประสานงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ หรือทำความเข้าใจสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายประกันสังคม