ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

27 พฤษภาคม 2563

       สภาผู้แทนราษฎรกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ รัฐสภา ซึ่งมีวาระพิจารณา เรื่องด่วนพระราชกำหนดเกี่ยวกับด้านการเงิน จำนวน 4 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... 
       ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นหัวหน้าทีมประจำหน่วย 2 (war room) สนับสนุนข้อมูลพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม