ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 2/2563

27 พฤษภาคม 2563

     เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ
     กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากองค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมพบการละเมิดแรงงานประมงในน่านน้ำประเทศโซมาเลีย โดยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือกลับประเทศไทย และติดตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้กับแรงงานโดยคณะอนุกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง