ภาพประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายบุญญฤทธิ์  ใจอุ่น เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสาวปวีณร บุญหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้นายอภิวัฒน์ ศรีเชื้อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ระดับประเทศ)
ในวันที่ 19 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและสนับสนุนงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ในวันที่ 13 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายบุญญฤทธิ์ ใจอุน เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส  และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ 6 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/ส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันคอร์รัปชั่นฯ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายปริญญา แสงสุรินทร์ นักวิชาการประกันสังคม 4  จัดรายการวิทยุ
ในวันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดิจกรรมตอบถามชิงรางวัล มอบของที่ระลึกให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานประกันสังคม คร
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นาง เกษร วรรณขาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายบุญฤทธิ์ ใจอุ่น เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และคณะเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมผู้ประกันตนในสถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ในวันที่ 4 กันยายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาานจังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวอุลัย ภูผาแนน นักวิชาการประกันสังคม 4 ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบออกตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทวงแรงงาน
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธฺุ์ มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ออกประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนงานประกันสังคมภายใต้นโยบาย SSO TRUST
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส จัดรารการวิทยุ
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เครือข่ายประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางอาทร จำเริญ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีออกประชาสัมพันธ์มาตรา 40
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดป้าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการมหกรรม Skill Expo
 1 2 3 >  Last ›