ประชุมคณะกรมการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2566

24 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม