ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่

10 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารราชการของสำนักงานประกันสังคม  รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดกระบี่ที่ผ่านมา รับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่