ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566

29 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม 2566  ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมแรงงาน 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน และข้อสั่งการต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจโดยมีนางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม