ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการจังหวัดกระบี่

17 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจังหวัดกระบี่ โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนายศักดินาถ สนศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางกาญจนี จ่ายวานิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดกระบี่และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟัง ณ ห้องมาหยา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่