เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมและกำลังใจเจ้าหน้าที่

16 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน "SSO TRUST" เพื่อขับเคลื่อนภารกิจประกันสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ให้กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีนางกาญจนี จ่ายวานิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ