การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 2566

12 เมษายน 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน