วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

---------------------------------------------------------

  องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย
 (Trusted organization providing modernized social security services)


ค่านิยม (Core Value) 

------------------------------------------------

 พลังดียกกำลังสอง ( G Power or G2 ) 

ซึ่งประกอบด้วย Good Governance and Good Life (ธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตที่ดี)

พันธกิจ (Mission)

---------------------------------------

“ การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ควบคู่กับการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้แก่ 
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ”
The management of social security and benefits with modernization, efficiency,
 transparency togetherwith good quality of life for employers, employees, 
insured persons and SSO officers