E- Service

18 เมษายน 2567

ผู้ประกันตน

สถานประกอบการ

สถานพยาบาล

คู่มือการใช้งาน E-Service สำหรับผู้ประกันตน/สถานประกอบการ/สถานพยาบาล

   คู่มือการใช้งาน E-Service สำหรับสถานประกอบการ

   คู่มือการใช้งานการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ม.40 สำหรับผู้ประกันตน

   คู่มือการใช้งานระบบ e-Self Service สำหรับประชาชนและผู้ประกันตน ม.40

   คู่มือการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตน

   คู่มือการใช้งานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ระบบรายงานค่าจ้างประจำปีและประจำงวดกองทุนเงินทดแทน ผ่าน E-Wage

   เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกันตน ม.39

   เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกันตน ม.40

   คู่มือการปฏิบัติงานระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ในส่วนของสถานพยาบาล

   คู่มือการปฏิบัติงานระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ในส่วนของลูกจ้าง ผู้ประกันตน

   ขั้นตอนการเข้าใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม สำหรับสถานพยาบาล