โครงสร้างหน่วยงาน

         

                     นายขวัญชัย นารถบุญ

                ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น