สรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565


สรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในการบริหารเงินกองทุน เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์

ของลูกจ้าง ผู้ประกันตนจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยสามารถนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่กองทุน สำหรับใช้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน