ภารกิจ

22 มิถุนายน 2563

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วย เงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

3. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ ต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาท่ามะกา

1. ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขามีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา)

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วย เงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ