ลธ บุญสงค์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการและติดตามเร่งรัดหนี้

07 มีนาคม 2566

       นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการและติดตามเร่งรัดหนี้” โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี และมีนางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

        โครงการฯ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2566 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้ให้มีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดตามเร่งรัดหนี้ และการยึดอายัดทรัพย์สิน โดยปรับพื้นฐานความรู้ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการติดตามเร่งรัดหนี้ ให้มีกรอบแนวคิดเดียวกันในการทำงานเป็นทีมเฉพาะกิจติดตามเร่งรัดหนี้ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และนำสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงานมาวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดกระบวนการติดตามเร่งรัดหนี้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้