ลธ บุญสงค์เจรจาข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

27 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะในการเจรจาข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 (The 3rd Working Group Meeting on Social Security Agreement Between Thailand and Japan) ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียว โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ พร้อมนางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ร่วมเจรจา โดยมีนางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
เป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมประชุม
       ทั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ นายเคนจิ นากาฟูจิ ผู้เจรจาความตกลงและสนธิสัญญา กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ และนายทาคาชิ ยามากุจิ ผู้อำนวยการกองบำนาญระหว่างประเทศ สำนักบำนาญ และคณะ ร่วมในการเจรจา โดยการเจรจาในเรื่องนี้จะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกันตนไทยและผู้ประกันตนญี่ปุ่นที่ทำงานในทั้งสองประเทศ และกองทุนประกันสังคมของทั้งสองประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อการดูแลผู้ประกันตนในวัยเกษียณ อันจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เป็นการเจรจาเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำความตกลงฯ ในอนาคตต่อไป