ภาพประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
Upload by chalarmpol
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในวันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2565
upload_raphatphorn
การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นสถานพยาบาลการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
นายพิเชษฐ์ เลิศเกียรติชัย  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2565
 1 2 >