รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)

22 มีนาคม 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นางสาวอนัญญา กรีธาพล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบาลของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  เน้นย้ำการพัฒนาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กลับมามีศักยภาพในทำงาน พึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวต้อนรับ นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) กล่าวรายงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี