ข่าว : รมว. สุชาติ มอบ ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

20 กันยายน 2565

รมว. สุชาติ มอบ ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยพร้อมมอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวชมพูเพ็ญ ศิริธร ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้ง สิบเอกไพรัตน์ สะอาดยวง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมเข้าช่วยเหลือ ทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะลงพื้นที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมพูดคุยและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกันตน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนจำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี รายแรกชื่อ นายพงศักดิ์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ มีอาการแขนและขาซีกขวาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ต้องใช้รถเข็น เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 5,065.50 บาท ได้รับค่าพาหนะเดือนละ 500 บาท รายที่สองชื่อ นายสงวน จุ่นเจิม อายุ 74 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ปัจจุบันนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สื่อสารด้วยการพูดได้แต่ไม่ชัดเจน เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2547 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท ได้รับค่าพาหนะเดือนละ 500 บาท

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนทุกคนให้มีหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม

…………………………………….………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน