ข่าว : 'รมว.เฮ้ง' มอบ เลขา 'บุญสงค์' ลงพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

15 มิถุนายน 2565

'รมว.เฮ้ง' มอบ เลขา 'บุญสงค์' ลงพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร นางสาวคนึงสุข ดีสุด หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ร่วมลงพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต พร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 1 ราย โดยมีครอบครัวผู้ทุพพลภาพให้การต้อนรับ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสกลนครในครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังบ้านพัก นายนิยม สุริยันต์ อายุ 66 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากสาเหตุเจ็บป่วยเส้นเลือดในสมองแตก เป็นสาเหตุให้พูดช้า แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันผู้ประกันตนอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท และได้รับเงินกรณีบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลเป็นจำนวนเงิน 57,366.22 บาท สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 357,840 บาท โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด ให้ได้รับความคุ้มครอง และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ โดยมอบหมายให้ผม และคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต พร้อมเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกที่ดี ต่อระบบประกันสังคม รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดี เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506