ข่าว : “สุชาติ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดอาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่

20 มิถุนายน 2565

“สุชาติ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เปิดอาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 บริษัท ห้างร้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่มาติดต่อขอรับบริการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีการดำเนินการพัฒนางานประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อยู่ตลอดเวลาโดยเน้นนโยบายการให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป เป็นสำคัญ และที่ผ่านมา ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย รวมถึงอาคารที่ใช้ในการรองรับการให้บริการที่เพียงพอ และพร้อมต่อการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกันตน ตลอดจนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหัวใจของสำนักงานประกันสังคม ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งเป็น ความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ที่พร้อมนำส่งการบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกมิติ

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่นี้ จากเดิมเป็นอาคารเช่า โดยย้ายมาตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 111 คน มีสถานประกอบการ ในความรับผิดชอบ จำนวน 18,292 แห่ง ผู้ประกันตน 435,040 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 222,246 คน มาตรา 39 จำนวน 112,722 ราย และมาตรา 40 จำนวน 100,072 คน มีผู้ประกันตนมาใช้บริการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 600 คนต่อวัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมพร้อมมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการภายใต้แนวคิด "SSO TRUST" เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต แก่ผู้ประกันตนต่อไป

-------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน