ข่าว : รมว.รง.“สุชาติ” นำ ลธ.สปส. “บุญสงค์” พบ รมว.รง.สิงคโปร์ หารือการจัดทำข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรื่องการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้าง การดูแลผู้ประกันในช่วงที่เกิดแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

09 พฤษภาคม 2565

รมว.รง.“สุชาติ” นำ ลธ.สปส. “บุญสงค์” พบ รมว.รง.สิงคโปร์ หารือการจัดทำข้อมูล

การแลกเปลี่ยนเรื่องการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้าง การดูแลผู้ประกันในช่วงที่เกิดแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงค์โปร์ พร้อมหารือประเด็นการแลกเปลี่ยนเรื่องการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้าง การดูแลผู้ประกันตนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019 ณ กระทรวงแรงงานสิงค์โปร์

นายบุญสงค์ ทัพชัยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณ Dr.Tam See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงค์โปร์ ที่ให้การดูแลแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ทุกคนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งด้านการฉีดวัคซีน ความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆ ซึ่งโอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และตนได้ร่วมหารือถึงการจัดทำข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรื่องการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างการดูแลผู้ประกันตนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019 เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการดูแล ให้ความช่วยเหลือเยียวยา ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาค ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ แสงแผ้ว ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าพบปะแรงงานไทยที่ทำงานในสิงคโปร์ พร้อมให้กำลังใจ และรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ ของระบบประกันสังคมของสิงคโปร์ กับของประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ อีกด้วย

---------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน