แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินประโยชน์ทดแทน)
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
แบบฟอร์ม หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน (กรณีสงเคราะห์บุตร)
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผย กรณีผปต.ถึงแก่ความตาย(เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร)
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์
แบบฟอร์ม แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม แบบขอรับเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเหตุชุมนุม (สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง) และแบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม (สำหรับผู้ประกอบการ)
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของบุตรผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการปลูกถ่ายหัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการปลูกถ่ายหัวใจ ปอด หัวใจและปอด
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการปลูกถ่ายตับ ตับอ่อน
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยเพื่อขอเข้ารับการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกันและรับยากดภูมิคุ้มกัน
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
แบบฟอร์ม แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกำรบำบัดทดแทนไต และปลูกถ่ำยอวัยวะหรือกำรดูแลหลังผ่ำตัดปลูกถ่ำยอวัยวะและรับยำกดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบฟอร์ม หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดฯ-การล้างช่องท้องฯ)
แบบฟอร์ม หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ
 < 1 2 3 4 5 >