รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ประจำ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ประจำ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ลำดับที่ 4 - 10 มาสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ประจำ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน