ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
21-07-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-07-2566 - 31-07-2566
( 08:30 - 16:30 )
03-08-2566 - 03-08-2566
( 09:00 - 12:00 )
07-08-2566
03-03-2566 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-03-2566 - 13-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
14-03-2566 - 14-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2566
31-08-2565 ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
  คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง .pdf ตารางวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรและราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-09-2565 - 09-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
31-08-2565 - 09-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-09-2565