ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
31-08-2565 ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
  คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง .pdf ตารางวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรและราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-09-2565 - 09-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
31-08-2565 - 09-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-09-2565