สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

14 มิถุนายน 2564