คณะกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 5/2563

11 มิถุนายน 2563

       นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการงบประจำ/งบผูกพัน) 
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม