นายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน ครั้งที่ 18/2563

28 กันยายน 2563

     นายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทนครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
      - วินิจฉัยกรณีทุพพลภาพรุนแรง จำนวน 19 ราย และคำวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพมาตรา 40 จำนวน 2 ราย
     - วินิจฉัยกรณีโรคเรื้อรัง จำนวน 24 ราย
     - ขอคำแนะนำการจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จำนวน 7 ราย
     - ขอความเห็นชอบกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 6 ราย