ออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

28 กันยายน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมตอบปัญหา ของผู้ชมและผู้ฟัง ตลอดจนเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นเรื่อง 
     1. สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ                
     2. การเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี 2564       
     3. สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน มาตรา 40      
     4. การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หลังจากออกจากงาน
     5. ให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
     ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทีวีดิจิทัล ช่อง 10 เมื่อวันจันทร์ที่ี 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร