สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักเงินสมทบ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชำระ ของสำนักงานประกันสังคม (ชุดที่ 5) ครั้งที่ 10/2563

28 กันยายน 2563

      สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักเงินสมทบ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชำระของสำนักงานประกันสังคม (ชุดที่ 5) ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายชาติพงษ์ จีระพันธุ เป็นประธานการประชุมพร้อมนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6  อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีการประชุมผ่าน Video conference กับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากลั่นกรองการจำหน่ายหนี้เงินสมทบค้างชำระกองทุนประกันสังคมออกจากบัญชีเป็นสูญจำนวนเงินกว่า 200,000 บาท และรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่13) ครั้งที่ 3/2563 พร้อมรับทราบผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนประกันสังคม (วันที่ 5 กันยายน 2563)