ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 1/2563

28 กันยายน 2563

       นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม มีวาระการประชุมดังนี้ 
     - รับทราบคำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ 13363/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียนการรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
     - พิจารณาระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     - พิจารณาปัญหาอุปสรรคจากการทำงาน / แนวทางแก้ไขปัญหา