ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิด สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ใหม่ ของกองทุนประกันสังคม”

18 กันยายน 2563

        พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ใหม่ ของกองทุนประกันสังคม” โดยมีนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารแรงงาน กล่าวรายงาน เพื่อให้มีแนวทางช่วยเหลือทั้งผู้ประกันตนและสถานประกอบการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มการบริหารผลตอบแทนจากดอกผลของกองทุนประกันสังคม พัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ

       การสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดร.กิริฎา เภาพิจิตรนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ นายประสาน ตันประเสริฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง นายมนัส โกศล ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นวิทยากร และพันตำรวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร