นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

26 สิงหาคม 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมงานด้านการบริหารบุคลากรให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี นางสาวบสพร อยู่รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี