ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
04-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ
03-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
12-07-2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9x11 นิ้ว (1 ชั้น) จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
29-06-2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2565 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-05-2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของเยี่ยมสำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วย ในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) จำนวน ๔๔๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนา รุ่น CPMT ๑๕ ยี่ห้อ RICOH จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ มายเลขทะเบียน กต ๖๑๙๙ เชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บริเวณชั้น 1 และชั้น 5 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-03-2565 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ชั้น 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-03-2565 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
25-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5865 เชียงราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2565 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 >