สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
04-11-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
04-10-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564
02-09-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564
03-08-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
01-07-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
01-06-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564
01-05-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564
01-04-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564
01-03-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
01-02-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564
01-10-2563 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563
01-08-2563 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563
01-07-2563 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563
01-06-2563 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563
01-04-2563 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563