ภาพประชาสัมพันธ์

มอบเงินค่าจัดการศพและเงินชราภาพ แก่ผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
 วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2566
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับชำระเงินสมทบ และให้บริการผู้ประกันตนในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าและเขตพื้นที่อำเภอปาย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ อาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566
วันที่ 11 มกราคม 2566 ​นายภัทธพล  ผ่องใส ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์  ใจอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566) ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายภัทธพล  ผ่องใส ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวิรัตน์  ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  รัชตคีรี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการบันทึกข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแม่เงาเสียชีวิตจากการทำงาน ณ อุทยานแห่งชาติแม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปส.แม่ฮ่องสอน ร่วมศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรถั่วลายเสือ ณ บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
​นายวิรัตน์  ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายคำเบา คำหงส์ษา เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ครั้งที่ 3/2565
 1 2 3 >  Last ›