ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวแววตา แก้วเจริญ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ