ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางอมรเพ็ญ คนมีเก่า
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ