ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวเสมอเพชร อารีพล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ