ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางวลัยพร แก้ววิจิตร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ