ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางประไพ รอดเนียม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว