ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสุมิตรา เกตุฉาย
ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี