แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สปส. 6-14 รายชื่อผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม (ใช้เฉพาะผู้ที่ยื่น สปส. 1-03 เกินกว่า 6 เดือน)
สปส. 6-14 รายชื่อผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม (ใช้เฉพาะผู้ที่ยื่น สปส. 1-03 เกินกว่า 6 เดือน)
สปส. 6-15 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
สปส. 6-15 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
สปส. 6-16 แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
สปส. 6-16 แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
สปส. 6-17 คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม
สปส. 6-17 คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม
สปส. 9-02 แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์
สปส. 9-02 แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์
สปส.1-40 แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส.1-40 แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส.1-40/7 แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (สปส.1-40/7)
สปส.2-01/3
สปส.2-01/ม.40 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40)
สปส.2-01/ม.40 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40)
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40)
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ แบบคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39)
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับสถานประกอบการ)
‹ First  < 2 3 4 5 6 >