ประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 6/2563

08 เมษายน 2563

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมายจัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม โดยพิจารณาเรื่องอุทธรณ์กรณีเกี่ยวกับการแพทย์ จำนวน 13 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 7 เรื่อง รวม 20 เรื่อง