วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนัฎยา โพธิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล

26 พฤศจิกายน 2564