นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Factory Sandbox จังหวัดลพบุรี

26 พฤศจิกายน 2564